Nieruchomości komercyjne

Oferta skierowana jest do właścicieli prywatnych nieruchomości przeznaczonych zarówno na cele mieszkalne, użytkowe jak i przemysłowe. Zakres i wynagrodzenie zależy od indywidualnej umowy.

1. Reprezentacja właściciela, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

2. Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego dla nieruchomości i dokonywanie płatności poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością;
 • nadzorowanie opłat wnoszonych przez najemców i ich ewentualna windykacja;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • przygotowanie i realizacja budżetów nieruchomości;

3. Obsługa techniczna nieruchomości

 • bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego;
 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości oraz usuwane drobnych usterek;
 • zlecanie usuwania awarii;
 • zlecanie wykonania przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
 • przygotowywanie projektów planów remontowych;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz nadzór nad ich działalnością;
 • odbiór prac i egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji od wykonawców robót budowlanych;
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw i odbioru mediów.

4. Obsługa prawna nieruchomości

 • reprezentowanie właściciela w sprawach przed sądami powszechnymi, organami administracji i egzekucyjnymi, w ramach uzyskanych pełnomocnictw;
 • uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie dokumentacji do potrzeb postępowania sądowego.

5. Obsługa administracyjna

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i najemców;
 • zbieranie ofert na ubezpieczenie nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z ewentualnym dochodzeniem odszkodowania;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu właściciela nieruchomości;
 • opracowanie protokołu przejęcia nieruchomości od dotychczasowego administratora oraz ocena kompletności dokumentacji;
 • przygotowywujemy plan eksploatacji nieruchomości;
 • przygotowywujemy plan rewitalizacji nieruchomości;
 • poszukujemy najemców lokali;
 • reprezentujemy właścicieli wobec najemców w trakcie trwania umów;
 • przeprowadzamy badania rynkowe i dostarczamy ja klientowi;
 • prowadzimy nadzór nad firmami wykonującymi prace techniczne i inne usługi na terenie nieruchomości.

6. Nadzorujemy utrzymanie należytego porządku nieruchomości- zgodnie z zawartymi umowami.