Podstawy prawne

Podstawowe akty prawne regulujące zarządzanie nieruchomością:

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

czytaj tekst

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

czytaj tekst

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

czytaj tekst

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

czytaj tekst

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

czytaj tekst

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

czytaj tekst