Wspólnoty mieszkaniowe

1. Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach między właścicielami.

2. Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie płatności poprzez ten rachunek
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • nadzorowanie opłat wnoszonych przez właścicieli  z tytułu zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej  oraz opłat za media;
 • opracowywanie naliczeń zgodnie z przyjętymi uchwałami;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w sposób umożliwiający zarządowi wspólnoty rozliczenie się z zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • rozliczanie właścicieli lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego;
 • nadzór nad terminowością wnoszenia opłat przez właścicieli oraz bieżąca windykacja;
 • przygotowywanie i wysyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych; 
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych;
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali.

3. Obsługa techniczna nieruchomości

 • bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego;
 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości oraz usuwane drobnych usterek;
 • zlecanie usuwania awarii;
 • zlecanie wykonania przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości, zgodnie               z przepisami Prawa Budowlanego;
 • przygotowywanie projektów planów remontowych;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz nadzór nad ich działalnością;
 • odbiór prac i egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji od wykonawców robót budowlanych;
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw i odbioru mediów- energii elektrycznej, wody, ścieków, wywozu śmieci

4. Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej

 • reprezentowanie wspólnoty w sprawach przed sądami powszechnymi, organami administracji         i egzekucyjnymi, w ramach uzyskanych pełnomocnictw;
 • udzielanie właścicielom lokali bieżących porad dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z m. in. ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami, kodeksem cywilnym;
 • współpraca z zarządem wspólnoty dot. postępowań egzekucyjnych oraz windykacji należności przysługujących wspólnocie;
 • opracowywanie wzorów umów zawieranych przez wspólnotę oraz projektów uchwał wspólnoty;
 • uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości

5. Obsługa administracyjna

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli;
 • przygotowywanie, prowadzenie i obsługa techniczna zebrań właścicieli;
 • przygotowywanie dokumentacji na zebrania;
 • współpraca z zarządem w zakresie realizacji uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
 • zbieranie ofert na ubezpieczenie nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z ewentualnym dochodzeniem odszkodowania przez wspólnotę;
 • zapewnienie właścicielom wglądu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu;
 • składanie do właściwego Urzędu Miasta lub Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu wspólnoty mieszkaniowej;
 • opracowanie protokołu przejęcia nieruchomości od dotychczasowego administratora oraz ocena kompletności dokumentacji;
 • zlecanie dokonania odczytów liczników wodomierzy w poszczególnych lokalach;

6. Utrzymanie należytego porządku nieruchomości- zgodnie z zawartymi umowami.